Pluttra_media_news

Pluttra – digital dokumentation för ökad utveckling på förskolan

Anna Karlström Webbjournalist

Lin Education arbetar med olika projekt för att utveckla möjligheterna med digitala hjälpmedel i undervisningen med visionen att digitalisera svensk skola. För att synliggöra lärandet och utvecklingen för de allra yngsta är Pluttra utvecklat, ett digitalt dokumentationsverktyg för förskolan.

Digital dokumentation

Man kan se tydliga resultat kring hur dokumentation ökar utvecklingen och resultaten i förskoleverksamhet. Grunden i Pluttra ligger i konceptet VIP som representeras av delarna verktyg, innehåll och pedagogik.

Digitala verktyg i förskolan

För att nå de bästa resultaten genom digitala verktyg menar Fredrik, produktansvarig för Pluttra, att man måste ha med samtliga delar i kombination med utbildning. Forskning har visat på vikten av utbildning vid användningen av digitala verktyg vilket är något Pluttra verkligen tagit fasta på.

– Det är jätteviktigt att säkerställa användarnas kompetens, vi utbildar alla genom allt från inspirationsföreläsningar till kreativa aktivitetsdagar. Vi är måna om kvalitén från början till slut och i samtliga delar av produkten, säger Fredrik.

Tre ytor skapar ett kretslopp

För att maximera den pedagogiska tanken som ligger till grund för materialet i Pluttra finns tre ytor för dokumentation; Kategorier, Ögonblick och Reflektion. Samtliga tre delar är skapade ur en strategisk tanke som är nära förankrad med läroplanen och stödjer alla delar i förskolans utveckling.

– Samtliga tre delar går som i ett kretslopp, när du gått från första Kategorin genom ögonblicken och vidare till reflektionen kan du se vad som behöver göras mer och därigenom skapa nya kategorier och så vidare, berättar Fredrik.

Kategorier

Kategorierna definieras genom syfte, målsättningar och tillvägagångssätt för att nå uppsatta mål för varje individ i gruppen.

Ögonblick

Uppgifter och aktiviteter för att nå målen dokumenteras genom det som här kallas Ögonblick. Genom dokumenteringen i Pluttra skapas en överblick för vad individen gjort. Genom verktyget möjliggörs också att följa utvecklingen, både för varje individ och för förskolan i stort.

Reflektion

I Reflektions-delen utvärderas sambandet mellan Kategorierna och Ögonblicken för att se vad som kunde gjorts annorlunda. Fredrik beskriver att det inte är förrän man reflekterar över pedagogiken  som den kan utvecklas och bli en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Mer tid med barnen på förskolan

Genom dokumentation blir barnen tidigt delaktiga i sin utveckling och skapar medvetenhet kring sitt lärande. Fredrik benämner även tiden som en av de viktigaste fördelarna med Pluttra.

Genom att allt material är samlat kan de administrativa sysslorna minimeras, man sparar även tid genom att man kan dokumentera tillsammans med barnen genom lekar och samtal. I och med detta kan pedagogerna få mer tid med barnen vilket är det mest väsentliga i yrket.

Möjlighet för föräldrar att följa barnens utveckling

Pluttra har även blivit mycket populärt bland föräldrar som med tydlighet och transparens kan följa aktiviteterna på förskolan och ta del av sitt barns individuella utveckling.

Genom produkten På Riktigt arbetar Lin Education även med digitala utbildningsmöjligheter i grundskolan, här kan du läsa mer om På Riktigt.

För bättre resultat och mer tid med barnen

Pluttra


Skriv ut